Regulament privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR)

Stimate Client,

Pentru că ai fost sau poate vei deveni client al companiei noastre de transport, trebuie să știi că responsabilitatea noastră în această relație implică și modul în care avem grijă de datele tale personale. Prin urmare, din 25.05.2018, ne vom alinia la standardele impuse de UE privind protecția datelor cu caracter personal, stipulate în Regulamentul UE 679/2016.

Definiții:

Conform regulamentului, următoarele definiții sunt agreate de către părți:

a) „Date cu caracter personal”: sunt acele informații (orice suită de caractere, semne, cifre sau litere) referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare „persoana interesată”). Persoana fizică identificabilă este considerată persoana fizică care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, precum un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, etc.

b) „Beneficiar”: pasagerul curselor noastre regulate sau ocazionale; expeditorul coletelor pe care le colectează și transportă Comati PSG sau subcontractanții acestuia.

c) „Operator”: desemnează societatea Comati PSG S.R.L., care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

d) „Responsabil de prelucrare”: SC Comati PSG SRL sau Beneficiarul (în cazul activității de coletărie).

e) „Subcontractor”: în cazul activității de transport colete, desemnează orice organism terț părților, care au o relație contractuală cu SC Comati PSG SRL pentru furnizarea serviciilor de transport colete.

f) „Prelucrarea datelor cu caracter personal”: desemnează orice operațiune sau orice ansamblu de operațiuni efectuate sau nu de către Operator cu ajutorul unor procedee automatizate și aplicate datelor cu caracter personal, precum și culegerea, înregistrarea, organizarea, structurarea, păstrarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmisie, difuzarea sau orice formă de punere la dispoziție, apropierea sau interconectarea, limitarea, ștergerea sau distrugerea acestora.

g) „Violarea datelor cu caracter personal”: desemnează o violare a securității care atrage după sine, în mod accidental sau ilicit, distrugerea, pierderea, alterarea, divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal, păstrarea și prelucrarea în alt mod, sau accesul neautorizat la respectivele date.

Tipurile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării:

- date personale: nume, prenume, adresă, telefon;

- date cu caracter special: codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate.

Durata prelucrării. Localizarea fizică a datelor:

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe întreaga perioadă de timp cât există relația comercială între părți, cu îndeplinirea prevederilor aferente în Capitolul II, art. 5, Regulamentul GDPR, cu referire la modul de prelucrare și perioada de stocare a datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal trebuie păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu Art.89/Alin.(1) din Regulament, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în respectivul Regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate ("limitări legate de stocare").

Operatorul procesează datele cu caracter personal la sediul central Comati PSG S.R.L. din Timișoara, str. Iuliu Maniu, nr. 18, jud. Timiș și nu își va schimba locația fizică în care procesează datele cu caracter personal fără a informa Beneficiarul despre astfel de modificări intenționate, cu cel puțin 3 luni calendaristice înainte de intrarea în vigoare a acestor modificări, oferind astfel Beneficiarului posibilitatea de a se opune unor astfel de modificări și/sau de a solicita măsuri suplimentare.

Scopul prelucrării datelor personale:

Prelucrăm datele cu caracter personal în scopul legal al rezervării unei călătorii pe cursele noastre sau ale partenerilor, emiterii biletului de călătorie sau al primirii/expedierii/predării coletelor. Prelucrarea datelor este necesară pentru a facilita activitatea de rezervare a locului în autocar, încasare, emitere bilet, comunicare permanentă cu pasagerii și cu expeditorii/destinatarii coletelor trimise. Aceste date vor fi prelucrate în cadrul firmei noastre și vor fi folosite doar pentru analiză internă și statistică, pentru îmbunătățirea serviciilor proprii și pot fi transferate doar organelor abilitate la cererea acestora, respectând procedurile legale.

Mai exact, noi, Comati PSG, prelucrăm datele în următoarele scopuri:

- rezervarea locului în autocar, conform Condițiilor de transport;

- colectarea și expedierea coletelor;

- realizarea unor interese legitime ale Comati PSG în beneficiul pasagerului precum:

marketing direct privind promovarea propriilor servicii de transport, transport colete, promoții, reduceri de preț, etc.;

evaluarea gradului de satisfacție al clientului;

determinarea/evaluarea nevoilor de transport persoane și colete, prin mijloace automate sau nu, pentru a putea oferi servicii cât mai potrivite;

realizarea de analize statistice fără crearea de profiluri individuale, inclusiv prin metode automate, pentru îmbunătățirea propriilor servicii, sau în contextul unor posibile fuziuni, divizări, achiziții, etc.

Categoriile de persoane vizate. Dreptul de proprietate asupra datelor cu caracter personal:

Categoriile de persoane vizate sunt următoarele:

- pasagerii curselor noastre regulate sau ocazionale sau ale partenerilor;

- destinatarii desemnați de Beneficiar și persoanele din cadrul Beneficiarilor care au calitatea de destinatari ai unor expedieri trimise de terțe persoane;

- proprietarul datelor cu caracter personal este pasagerul, în cazul transportului de persoane, sau Beneficiarul, în cazul transportului de colete.

 

Drepturile și obligațiile Transportatorului în calitate de Operator:

- Operatorul va prelucra datele în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;

- Operatorul va prelucra datele personale în scopuri determinate, explicite și legitime, ulterior nefiind permisă prelucrarea într-un mod incompatibil acestor scopuri;

- Operatorul se va asigura că datele personale colectate sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

- Operatorul va păstra datele într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate;

- Operatorul garantează că datele personale sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale;

- Operatorul se obligă să pună în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta și a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal, revizuind și actualizând în mod activ respectivele măsuri;

- Operatorul se asigură că firmele subcontractante să aibă de asemenea implementate prevederile Regulamentului UE 679/2016.

Drepturile Beneficiarului:

Noul Regulament conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal, precum:

- Dreptul de acces: Beneficiarul are dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele sale, iar dacă da, să îi oferim acces la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate;

- Dreptul de portabilitate, adică Beneficiarul poate primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat, și că aceste informații, la cererea Beneficiarului, pot fi trimise altui operator;

- Dreptul la opoziție vizează dreptul Beneficiarului de a se opune prelucrării datelor sale cu caracter personal;

- Dreptul la rectificare se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate a datelor personale inexacte;

- Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, presupune dreptul Beneficiarului de a îi fi șterse datele colectate, fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, sau Beneficiarul și-a retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, Beneficiarul se opune prelucrării, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, colectarea s-a făcut cu oferirea de servicii ale societății informaționale;

- Dreptul la restricționarea prelucrării se aplică atunci când se contestă exactitatea datelor, pe o anumită perioadă de timp suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea datelor este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor, sau în cazul în care Transportatorul nu mai are nevoie de datele personale ale clientului în vederea prelucrării, însă acesta le cere în vederea apărării unui drept în instanță;

Toate aceste drepturi, Beneficiarul le poate exercita printr-o cerere scrisă, datată, semnată și trimisă către SC Comati PSG SRL prin:

- poștă la adresa: Bulevardul Iuliu Maniu nr. 18, Timișoara, jud. Timiș, CP 300188;

- e-mail: protectiadatelor@comati-psg.ro.

Începând cu 25 mai 2018, pentru orice întrebări sau nemulțumiri, clientul se poate adresa responsabilului nostru cu protecția datelor cu caracter personal prin e-mail la: protectiadatelor@comati-psg.ro, iar dacă există părerea că a fost încălcat vreun drept privind acest subiect, clientul poate adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Nu în ultimul rând, Operatorul se angajează să aplice toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal ale tuturor clienților noștri, protejându-le împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.

 

SC Comati PSG SRL rămâne un partener responsabil, serios și foarte atent în ceea ce privește datele clienților săi.

 

 

 

 

 

Stai conectat
Afla ultimele noutati si promotii
Facebook Youtube Instagram
Newsletter
Fii la curent cu ultimele noutati si promotii COMATI PSG
Comati PSG

Google Play
Adresa

S.C. COMATI PSG S.R.L.
Bulevardul Iuliu Maniu, Nr. 18, 300188, Timisoara
CUI: RO 1817160, NRC: J35/3519/1991
Telefon

Telefon
+40 256 305 688
+40 356 808 557 - RDS
+40 256 293 974 - FAX
Orar

Orar
Luni-Vineri: 09:00 - 18:00
Sambata: 10:00 - 14:00
Telefon urgente (07:00 - 23:00)
+40 723 450 475
Email

Email
rezervari@comati-psg.ro
coletarie@comati-psg.ro
Copyright © 2024 Comati PSG. All rights reserved